Forum Budowlane » Ogrzewanie domu i mieszkania

  • 1 wpisy
  25 maja 2009 15:26:32 CEST
  Witam serdecznie
  Szykuje się remont łazienki. Fachowiec wpadł na pomysł, aby "przerzucić" piecyk gazowy na komin, żeby było więcej miejsca. Czy tak można zrobić. Jeżeli tak to pod jakimi warunkami ? Jeżeli nie to dlaczego ?

  Pozdrawiam
  • 605 wpisy
  25 maja 2009 16:07:32 CEST
  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA INFRASTRUKTURY
  z dnia 12 kwietnia 2002 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)


  § 17. 1. Sposób użytkowania instalacji gazowej przez użytkownika lokalu powinien:
  1) być zgodny z założeniami projektu tej instalacji,
  2) eliminować możliwość wydzielania się tlenku węgla z urządzeń gazowych,
  3) zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,
  4) zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.
  2. W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:
  1) udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowiązków,
  2) przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować zarządcę budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu,
  3) zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu,
  4) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku o wystąpieniu zagrożenia,
  5) zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem,
  6) utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej, urządzeń spalinowych i wentylacyjnych oraz urządzenia gazowe w należytym stanie technicznym i użytkowym,
  7) zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych,
  8) informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz o niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych,
  9) udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń, oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.
  3. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
  4. Instalacje i urządzenia gazowe po ich naprawie, przeróbce lub wymianie nie mogą być użytkowane bez poddania ich próbie szczelności, o której mowa w § 45.


  § 173. 1. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:
  1) urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych,
  2) zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego,
  3) kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym,
  4) ogrzewacze pomieszczeń, których temperatura osłon może przekroczyć 60°C, należy instalować w odległości co najmniej 0,3 m od ścian z materiałów łatwo zapalnych, otynkowanych oraz w odległości 0,6 m od elementów ścian z materiałów łatwo zapalnych, nieosłoniętych tynkiem,
  5) grzejniki gazowe wody przepływowej należy instalować na ścianach z materiałów niepalnych bądź odizolować je od ściany z materiałów palnych płytą z materiału niepalnego.[/code:1:aa6d97cac3]
  2. Urządzenia gazowe, wymagające przemieszczania, takie jak palniki, kolby, lutownice, mogą być in

Szybka Odpowiedź