Polityka Prywatności

I Postanowienia ogólne

 1. Serwisy www: akademia dom.pl, moj.dom.pl , modny-dom.pl, bm-partner.pl , modne-mieszkania.pl, modne-dachy.pl, modne-budowanie.pl, modne-izolacje.pl, modne-łazienki.pl, modne-ogrody.pl, modne-okna.com.pl, modne-sciany.pl, modne-malowanie.pl, modny-pokojdziecka.pl, modny-salon.com.pl, modne-podlogi.pl, modne-instalacje.pl, modna-kuchnia.com.pl są prowadzone przez spółkę BM PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-565), przy ul. Pańska 20a/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000350866, NIP: 6793029727, REGON: 121174120 (dalej jako Administrator), która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres: biuro@bm-partner.pl
 2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisów www.dom.pl (serwisu dom.pl z wyłączeniem serwisów e-commerce) a także moj.dom.pl , modny-dom.pl, bm-partner.pl, modne-mieszkania.pl, modne-dachy.pl, modne-budowanie.pl , modne-izolacje.pl, modne-łazienki.pl, modne-ogrody.pl, modne-okna.com.pl, modne-sciany.pl, modne-malowanie.pl, modny-pokojdziecka.pl, modny-salon.com.pl, modne-podlogi.pl, modne-instalacje.pl , modna-kuchnia.com.pl (dalej „Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta z Serwisu, w tym do zarejestrowanych Użytkowników, Agencji PR i reklamowych i reprezentantów firm.
 3. Administrator informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, w prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter,cyfr i znaków specjalnych). Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje, czy skorzystać z przysługujących mu praw związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.
 5. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną albo informacją na stronach „Serwisu”.
 6. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

II Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się w zakładce „Zarejestruj się” przetwarzane są w celach:
  • świadczenia przez Administratora usługi, wybieranej przez Użytkownika poprzez zapisanie się do jednego z dostępnych serwisów i modułów (moj.dom.pl, komunikaty firm) oraz akceptację wybranego regulaminu – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług – przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis oraz informacji handlowych Administratora związanych z zapisaniem się do wybranego z modułu lub sekcji. Podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się do Newsletter-a dostępnego na stronach dom.pl przetwarzane są w celach:
  • marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług – przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis oraz informacji handlowej o produktach administratora – podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Usługa newsletter, o której mowa w pkt. II.2 jest uruchamiana za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter.
 4. Dane osobowe Użytkowników i firm rejestrujących się do Komunikaty firm dostępnego w ramach serwisu moj.dom.pl i dom.pl przetwarzane są w celach:
  • przesyłania na podany przez Użytkownika adres email informacji o nowych notatkach prasowych PR, artykułach sponsorowanych dodawanych przez Użytkownika i firmy – podstawą przetwarzania jest tutaj przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba lub firma, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 5. Podanie danych (adres email) przez Użytkownika w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. II.2 jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.
 6. Podanie danych przez Użytkownika i Firm w ramach rejestracji, o której mowa w pkt. II.4., jest warunkiem koniecznym świadczenia danej usługi.
 7. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (pkt. II. 2. i pkt II. 4), w związku ze świadczeniem usług na podstawie stosownych regulaminów zamieszczonych w Serwisie są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych:
  • pozostałe podmioty, które są zaangażowane w świadczenie usług, w tym min.Reklamodawcy i Wydawcy.
  • pozostałe podmioty, w stosunku do których powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje także w celu umożliwienia obsługi zamówienia, wystawienia faktury oraz realizacji umowy, na czas niezbędny do realizacji tego celu, w tym w szczególności: biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy obsługujące oprogramowanie księgowe.
 8. Odbiorcą danych wszystkich Użytkowców, którzy podali swoje dane osobowe w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. II.2. , II.3i pkt II. 4 są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, operatorzy systemów mailingowych, wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych- jedynie w zakresie i w celu o których mowa w pkt. II.1., pkt II. 3. i pkt II.4.
 9. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług Użytkownik przekaże Administratorowi dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem – typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Administrator będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, do czego wymagane będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 10. Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, może wyrazić nadto zgodę na:
  • przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu (zgoda wyrażana na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku),
  • wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących (zgoda wyrażana na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku).
 11. Brak wyrażenia ww. zgód uniemożliwia Administratorowi przesyłanie informacji handlowych kierowanych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter.
 12. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt II.4), odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

III Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.
 2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec BM PARTNER. sp. Z o.o.
 3. Serwis został stworzony po to, aby pomagać Użytkownikom zdobywać wiedzę z obszaru budowy domu, wykańczania i wyposażania mieszkań oraz innych tematów związanych z domem i jego otoczniem. Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów, które udostępniamy. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami lub skontaktuj się z Administratorami serwisu. Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek treści zamieszczone na forum dom.pl, na moj.dom.pl, w komentarzach. Wypowiedzi Użytkowników sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zawierające wulgaryzmy będą usuwane.

IV. Prawa Użytkowników Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  • celu przetwarzania;
  • kategorii odnośnych danych osobowych
  • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
  • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.
 2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności „Prawo do Zapomnienia”):
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w formie ustrukturyzowanej, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 6. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu kontaktując się z pod adresem mailowym biuro@bm-partner.pl. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji).
 10. W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
  e-mail: biuro@bm-partner.pl
  adres pocztowy: BM PARTNER SP z .o.o., ul Pańska 20a/2, 30-565 Kraków

V. Informacja o plikach Cookies

 1. Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
 2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:
  • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
  • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
  • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy
  • Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe,  Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu:  https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
 3. Podmioty wymienione w pkt. 5.2 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
 4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:
  • analizy zachowań Użytkowników w Serwisie co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika- podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
  • w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 6. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 5.5 przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.
 7. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
 8. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
 9. Zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.
 10. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. Informacja o innych technologiach

 1. Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Podkreślamy, że używamy tej technologii wyłącznie dla wygody naszych użytkowników i w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie.

VII. Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały publikowane na stronach objęte są prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez redakcję, jak i inne osoby – w tym użytkowników serwisu. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest łamaniem prawa polskiego.